България и Европеиският паричен съюз pro

11 дек 2017
·
19
·
6,402
·
5
·
15.00 лв.

Паричната политика е част от икономическата политика и като такава нейните крайни цели в една или друга степен трябва да се покриват с целите на икономическата политика...
 

Структурните фондове на Европейския съюз и регионалното развитие на България pro

06 юли 2016
·
12
·
1,476
·
1
·
4
·
8.00 лв.

В настоящия курсов проект ще се изведат основните средства и звена, чрез които се провежда регионалната политика в пределите на България. Заедно с тях ще се отбележат и основните предимства и недостатъци на страната, както и нейните възможности и...
 

Развитие на политиката на сближаване (кохезионната политика) на ЕС в периодите 1994-1999; 2000-2006 и 2007-2013 pro


Да се направи сравнение между програмните периоди "Консолидация и удвояване на усилията" (1994-1999), "Да превърнем разширяването на ЕС в успех" (2000 -2006) и "Растеж и заетост" (2007 -2013)...
 

Перспективите за присъединяване на България към Еврозоната -предимства и рискове pro


Европейският съюз е политически и икономически съюз между 28 европейски държави, като притежава специфична организационна структура, състав и принципи на функциониране и методи за взимане на решение...
 

Единен европейски пазар след договора от Маастрихт pro

17 авг 2016
·
38
·
6,631
·
1
·
20.00 лв.

Пазарът, който предлага ЕС може да се разглежда като едно много важно постижение за интеграционния процес в Европа. Единният европейски пазар (ЕЕП) е регулиран и организиран пазар, който дава предимства на страните-членки на Европейския съюз...
 

Дългoвaтa кризa в еврoзoнaтa - причини, пoслeдици, мeрки зa изхoд oт кризaтa pro


Курсова работа по прoeкт: Изпитaния и пeрспeктиви прeд Eврoпeйския икoнoмичeски и пaричeн съюз. Кaтo държaвa-члeнкa нa Еврoпeйския съюз нa Бългaрия същo и прeдстoи члeнствo в еврoзoнaтa. В пoслeднитe гoдини oсoбeнo aктуaлeн бe прoблeмът oтнoснo...
 

Перспективите за присъединяване на България към еврозоната – предимства и рискове pro


Еврозоната представлява група от страните-членки на Европейския съюз, които са приели еврото за своя официална валута. Съгласно договора за присъединяване към Европейския съюз всяка държава-членка трябва да се присъедини към нея, след като обаче...
 

Анализ и оценка на управлението на структурните фондове на Европейския съюз в страните от Централна и Източна Европа (за плановия период 2007-2013 г.) pro


Настоящата работа има за цел да направи обзор на изградената в България система за управление, одит, наблюдение, контрол, координация и усвояване на средствата от Европейския съюз (ЕС) по линия на Структурните и Кохезионния фондове от ЕС...
 

Перспективите за присъединяване на България към еврозоната – предимства и рискове pro


През последните няколко години станахме свидетели на множество дебати и дискусии около това дали България трябва да влезе в еврозоната...
 

България в Европейския валутен съюз – сценарий за конвергенция в периода 2014-2020 г. pro

05 юли 2016
·
62
·
20,767
·
1
·
26
·
30.00 лв.

Целта на магистърската теза е възможностите на страната ни да приеме еврото в структурите и ефективно да се интегрира към ЕПС възможности и перспективи, негативи и позитиви от приемането на единната европейска валута от България...